BEDRIJFSVOORWAARDEN
handelsbedrijf

STETA GROUP s.r.o.

met maatschappelijke zetel op het adres Praha - Žižkov, Cimburkova 588/11, PSČ 130 00
bedrijfsidentificatienummer: 24846813/ DIČ CZ24846813 ingeschreven in het handelsregister
onderhouden door de stadsrechtbank in Praag, sectie C, dossier 179904
voor de verkoop van goederen via een e-shop op het webadres www.attrattivo.cz

INLEIDENDE BEPALINGEN


1.1. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 1751 (1) van Wet nr. 89/2012 Coll., het Burgerlijk Wetboek (hierna het "Burgerlijk Wetboek" genoemd), zijn de volgende zakelijke algemene voorwaarden (hierna de "Voorwaarden en voorwaarden”) van de handelsonderneming STETA GROUP sro, met statutaire zetel op het adres Cimburkova 588/11, 130 00 Praha 3, bedrijfsidentificatienummer: 24846813, vermeld in het handelsregister bijgehouden door de stadsrechtbank van Praag, sectie C, Dossier 179904 (hierna de "Verkoper" genoemd) regelt de wederzijdse rechten en verplichtingen van de Partijen die zijn ontstaan ​​in verband met of op basis van een koopovereenkomst (hierna de "Koopovereenkomst") gesloten tussen de Verkoper en een andere natuurlijke persoon (hierna te noemen de “Koper”) via de e-shop van de Verkoper. De verkoper exploiteert de e-shop op een website op het adres www.attrattivo.cz (hierna de "website" genoemd) via een website-interface (hierna de "webinterface van de e-shop" genoemd).

1.2. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing in gevallen waarin een persoon die voornemens is goederen van de verkoper te kopen een rechtspersoon is of een persoon die bij het bestellen van goederen handelt in het kader van zijn of haar bedrijfsactiviteiten of de zelfstandige uitoefening van een beroep .

1.3. Bepalingen die afwijken van de Algemene Voorwaarden kunnen worden onderhandeld in een Koopovereenkomst. Afwijkende bepalingen van een Koopovereenkomst prevaleren boven de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

1.4. De Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van een Koopovereenkomst. Koopcontracten en de Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Tsjechisch. Koopcontracten worden aangegaan in het Tsjechisch.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


GEBRUIKERS ACCOUNT


1.6. Na registratie op de website krijgt de Koper toegang tot een gebruikersinterface. De koper kan dan goederen bestellen via deze interface (hierna het "gebruikersaccount" genoemd). Indien de webinterface van de e-shop dit toelaat, kan de koper ook goederen zonder registratie rechtstreeks vanuit de webinterface van de e-shop bestellen.

1.7. Bij de registratie op de Website en bij het bestellen van goederen dient de Koper alle informatie correct en naar waarheid in te vullen. De Koper is verplicht om de informatie in het gebruikersaccount bij te werken na elke wijziging. De verkoper zal de door de koper verstrekte informatie in het gebruikersaccount en bij het bestellen van goederen als correct beschouwen.

1.8. Toegang tot gebruikersaccounts is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De Koper dient de vertrouwelijkheid te bewaren van alle informatie die essentieel is voor toegang tot het gebruikersaccount.

1.9. Het is Koper niet toegestaan ​​derden gebruik te laten maken van het gebruikersaccount.

1.10. De Verkoper heeft het recht om een ​​gebruikersaccount te verwijderen, met name in gevallen waarin een account langer dan 3 jaar inactief blijft, of in gevallen waarin de Koper zijn of haar verplichtingen die voortvloeien uit een Koopcontract (inclusief de Algemene Voorwaarden) niet nakomt. .

1.11. De Koper erkent dat het gebruikersaccount mogelijk niet continu beschikbaar is, met name met betrekking tot essentieel onderhoud van de hardware of software van de Verkoper, of hardware of software van derden.

AANSLUITEN VAN EEN KOOPOVEREENKOMST


1.12. Alle presentaties van goederen op de webinterface van de e-shop zijn informatief van aard en de verkoper is niet verplicht om een ​​koopcontract voor dergelijke goederen aan te gaan. De bepalingen van artikel 1732, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

1.13. De webinterface van de e-shop bevat informatie over goederen, inclusief de prijzen van individuele goederen. De vermelde prijzen van goederen zijn inclusief btw en alle daarmee verband houdende heffingen. De prijzen van goederen blijven geldig zolang ze worden weergegeven op de webinterface van de e-shop. Deze bepalingen beletten de Verkoper niet om een ​​Koopovereenkomst aan te gaan tegen individueel overeengekomen voorwaarden.

1.14. De webinterface van de e-shop bevat ook informatie over kosten met betrekking tot de verpakking en levering van goederen. Informatie over kosten met betrekking tot de verpakking en levering van goederen die op de webinterface van de e-shop worden vermeld, is alleen van toepassing op gevallen waarin goederen worden afgeleverd op een locatie binnen de Tsjechische Republiek.

1.15. Om goederen te bestellen, moet de koper een bestelformulier invullen op de webinterface van de e-shop. Het bestelformulier bevat met name informatie over:

1.15.1. de bestelde goederen (de koper plaatst de bestelde goederen in een elektronisch winkelmandje op de webinterface van de e-shop)

1.15.2. de betalingswijze van de bestelde goederen, informatie over de gevraagde leveringswijze van de bestelde goederen en

1.15.3. informatie over kosten in verband met de levering van de goederen (hierna gezamenlijk een “bestelling” genoemd).

1.16. Voorafgaand aan het verzenden van een bestelling kan de koper de informatie in de bestelling controleren en wijzigen, wat de koper ook de mogelijkheid geeft om eventuele fouten te vinden en te corrigeren die zijn gemaakt bij het invoeren van gegevens in het bestelformulier. De koper stuurt een bestelling naar de verkoper door op de daarvoor bestemde knop te klikken. De Verkoper zal de in een bestelling verstrekte informatie als juist beschouwen.

1.17. Een door de koper verzonden bestelling wordt geacht de bestelde goederen, de aankoopprijs, de identiteit van de koper en de betalingswijze voor de goederen op onbetwistbare wijze te identificeren en is een bindend voorstel voor een koopovereenkomst tussen de partijen. Om een ​​bestelling geldig te laten zijn, moet de Koper alle verplichte informatie op het bestelformulier invullen, deze Algemene Voorwaarden op de website lezen en bevestigen dat hij of zij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen.

1.18. Na ontvangst van een bestelling stuurt de verkoper de koper onmiddellijk een e-mail ter bevestiging van de ontvangst naar het adres dat door de koper in de gebruikersinterface of in de bestelling is opgegeven (hierna het "e-mailadres van de koper").

1.19. In verband met de aard van de bestelling (hoeveelheid goederen, totale aankoopprijs, verwachte verzendkosten) heeft de koper altijd het recht om aanvullende bevestiging van de bestelling van de verkoper te vragen (bijvoorbeeld schriftelijk of telefonisch).

1.20. Een voorgesteld Koopcontract in de vorm van een bestelling is vijftien dagen geldig.

1.21. Een contractuele relatie tussen de verkoper en de koper komt tot stand wanneer de verkoper een ontvangstbevestiging (aanvaarding) van een bestelling naar het e-mailadres van de koper stuurt.

1.22. In het geval dat de verkoper niet in staat is om aan een van de vereisten van een bestelling te voldoen, stuurt hij een aangepast aanbod naar het e-mailadres van de koper met vermelding van mogelijke variaties op de bestelling en met het verzoek om de mening van de koper.

1.23. Een gewijzigde bestelling wordt beschouwd als een nieuw voorstel voor een Koopovereenkomst. In dergelijke gevallen komt een Koopovereenkomst pas tot stand nadat de Koper een e-mail heeft gestuurd ter aanvaarding van het voorstel.

1.24. De Koper stemt in met het gebruik van communicatiemiddelen op afstand bij het aangaan van een Koopovereenkomst. Kosten die Koper maakt bij het gebruik van communicatiemiddelen op afstand in verband met het aangaan van een Koopovereenkomst (kosten van een internetverbinding of telefoongesprekken) komen voor rekening van Koper en wijken niet af van het standaardtarief.

PRIJS VAN GOEDEREN EN BETALINGSVOORWAARDEN


1.25. De koper kan de verkoper de prijs van goederen en alle kosten die verband houden met de levering van dergelijke goederen op grond van een koopcontract op de volgende manieren betalen:

STETA GROUP s.r.o. filiaal te: Bruselská 13, Praag 2, 120 00

onder rembours op de door de koper bij de bestelling aangegeven plaats;

door bankoverschrijving op de bankrekening van de verkoper, nr. 2112771036/2700, bijgehouden door UniCredit Bank (hierna de "rekening van de verkoper" genoemd);

door girale overschrijving via een betalingssysteem;

met creditcard;

1.26. Naast de koopprijs is de koper tevens verplicht de kosten van de verkoper in verband met de verpakking en levering van de goederen tegen een overeengekomen tarief te betalen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt onder de koopprijs voorts mede begrepen leveringskosten.

1.27. De Verkoper vraagt ​​geen aanbetaling of andere dergelijke betaling van de Koper. Dit laat de bepalingen van art. 1.30 van de Algemene Voorwaarden betreffende de verplichting tot vooruitbetaling van de koopprijs van de goederen.

1.28. Bij betaling contant of onder rembours is de koopprijs verschuldigd bij overname van de goederen. In geval van betaling via girale overboeking is de koopprijs betaalbaar binnen 14 dagen na het aangaan van een Koopovereenkomst.

1.29. De Koper moet het variabele symbool van de betaling vermelden bij een betaling zonder contant geld. In het geval van betaling via overschrijving, is aan de verplichting van de koper om de koopprijs te betalen voldaan op het moment dat het juiste bedrag op de rekening van de verkoper is bijgeschreven.

1.30. De verkoper heeft het recht om volledige betaling van de aankoopprijs te vragen voordat de goederen naar de koper worden verzonden, vooral in het geval dat hij geen aanvullende bevestiging van een bestelling (art. 1.19) van de koper ontvangt. De bepalingen van artikel 2119, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

1.31. Door Verkoper aan Koper verstrekte kortingen op de koopprijs zijn niet cumuleerbaar.

1.32. Indien dit gebruikelijk is in zakelijke relaties of indien bepaald door algemeen bindende wetgeving, zal de verkoper een factuur (belastingdocument) aan de koper verstrekken voor betalingen in het kader van een koopovereenkomst. De verkoper is een belastingbetaler. De verkoper zal de koper een factuur sturen waarin de prijs voor de goederen is betaald en deze in elektronische vorm naar het e-mailadres van de koper sturen.

HERROEPING VAN EEN AANKOOPOVEREENKOMST


1.33. De Koper erkent dat het op grond van de bepalingen van artikel 1837 van het Burgerlijk Wetboek onder meer niet mogelijk is om zich terug te trekken uit een Koopovereenkomst:

1.33.1. voor de levering van goederen waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt die onafhankelijk zijn van de controle van de verkoper en die zich kunnen voordoen tijdens de periode van herroeping van een contract,

1.33.2. voor de levering van goederen die naar de wensen van of voor de Koper zijn gewijzigd,

1.33.3. voor de levering van goederen die aan snelle bederf onderhevig zijn, evenals goederen die na levering onomkeerbaar met andere goederen worden gecombineerd,

1.33.4. voor de levering van verzegelde goederen die de koper uit de verpakking heeft gehaald en die om hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd,

1.34. In gevallen die niet in art. 1.33 of in andere gevallen waarin het niet mogelijk is om een ​​koopcontract te herroepen, heeft de koper het recht om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen een koopcontract te herroepen in overeenstemming met artikel 1829 (1) van het Burgerlijk Wetboek. Code. Indien het voorwerp van een Koopovereenkomst bestaat uit meerdere soorten goederen of een levering in meerdere delen, begint deze termijn te lopen vanaf de datum van overname van de definitieve levering van goederen. Een kennisgeving van herroeping van een Koopovereenkomst moet binnen de in de vorige zin genoemde termijn worden verzonden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.35. De koper kan het door de verkoper verstrekte modelformulier, dat een bijlage bij deze algemene voorwaarden vormt, gebruiken om een ​​kennisgeving van herroeping van een koopovereenkomst in te dienen. De Koper dient een herroepingsrecht te sturen naar het adres van de winkel. De bepalingen van art. 11 van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de levering van een kennisgeving van herroeping van een contract. De Verkoper zal de Koper onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen van zijn aanvaarding.

1.36. In geval van herroeping van een koopovereenkomst op grond van art. 1.34 van de Algemene Voorwaarden, wordt het Koopcontract vanaf het begin opgezegd. De goederen moeten binnen veertien (14) dagen na herroeping van een Contract aan de Verkoper worden geretourneerd. Indien de koper zich terugtrekt uit een koopovereenkomst, draagt ​​de koper de kosten in verband met de terugzending van de goederen aan de verkoper, zelfs in gevallen waarin de aard van de goederen het niet mogelijk maakt deze per gewone post te retourneren.

1.37. In het geval van herroeping van een contract op grond van art. 1.34 van de Algemene voorwaarden, zal de Verkoper de van de Koper ontvangen betaling binnen veertien (14) dagen na herroeping van het Koopcontract door de Koper terugbetalen op dezelfde manier als waarop de betaling werd ontvangen. Indien Koper hiermee instemt en geen extra kosten met zich meebrengt, is Verkoper tevens gerechtigd de door Koper verstrekte betaling onverwijld bij teruggave van de goederen door Koper of op een andere wijze te retourneren. Indien de Koper zich terugtrekt uit een Koopovereenkomst, is de Verkoper niet verplicht de ontvangen betaling eerder aan de Koper te retourneren dan de Koper de goederen retourneert of het bewijs levert dat de goederen aan de Verkoper zijn verzonden.

1.38. Verkoper is gerechtigd een vordering tot vergoeding van schade aan de goederen eenzijdig te verrekenen met de vordering van Koper tot restitutie van de koopprijs.

1.39. Tot de overname van de goederen door de koper, kan de verkoper zich op elk moment terugtrekken uit een koopovereenkomst. In een dergelijk geval zal de verkoper de aankoopprijs onverwijld aan de koper terugbetalen door overschrijving op een door de koper aangewezen rekening.

1.40. Indien bij de goederen een geschenk wordt verstrekt, wordt een schenkingsovereenkomst gesloten tussen de koper en de verkoper met als latere voorwaarde dat, indien de koper zich terugtrekt uit het koopcontract, de schenkingsovereenkomst voor een dergelijk geschenk ophoudt van kracht te zijn en de koper is verplicht het aangeboden geschenk samen met de goederen aan de verkoper te retourneren.

VERZENDING EN LEVERING VAN DE GOEDEREN


1.41. Indien het transportmiddel op speciaal verzoek van de koper wordt overeengekomen, draagt ​​de koper het risico en eventuele extra kosten die aan dit transportmiddel zijn verbonden.

1.42. Indien de verkoper op grond van een koopovereenkomst verplicht is de goederen af ​​te leveren op een door de koper in de bestelling aangewezen plaats, is de koper verplicht de goederen bij aflevering in ontvangst te nemen.

1.43. Indien het om redenen van de koper noodzakelijk is om goederen herhaaldelijk of op een andere manier te leveren dan in de bestelling is vermeld, is de koper verplicht de kosten te dekken die verband houden met herhaalde leveringen van de goederen of met een andere manier van levering.

1.44. De Koper is verplicht om bij overname van de vervoerder de staat van de verpakking van de goederen te controleren en dient de vervoerder onmiddellijk op de hoogte te stellen als er gebreken worden geconstateerd. In het geval dat een breuk in de verpakking wordt gevonden die wijst op ongeoorloofde opening van het pakket, is de koper niet verplicht het pakket van de vervoerder te accepteren.

RECHTEN VAN ONVOLDOENDE PRESTATIES


1.45. De rechten en plichten van Partijen met betrekking tot een onbevredigende prestatie worden beheerst door algemeen verbindende wetgeving (met name de bepalingen van de artikelen 1914 tot 1925, de artikelen 2099 tot 2117 en de artikelen 2161 tot 2174 van het Burgerlijk Wetboek).

1.46. Verkoper is jegens Koper verplicht ervoor te zorgen dat de goederen vrij van gebreken worden geleverd. Verkoper is in het bijzonder jegens Koper verplicht ervoor te zorgen dat op het moment van overname door Koper:

1.46.1. de goederen de eigenschappen hebben die tussen Partijen zijn overeengekomen, of indien een dergelijke overeenkomst niet bestaat, de eigenschappen hebben die door de verkoper of de fabrikant zijn beschreven, of die de koper verwacht met betrekking tot de aard van de goederen en op basis van advertenties van de verkoper van de fabrikant ,

1.46.2. de goederen geschikt zijn voor het door de verkoper aangeboden gebruiksdoel of waarvoor deze goederen gewoonlijk worden gebruikt,

1.46.3. de goederen komen in kwaliteit of uitvoering overeen met het overeengekomen exemplaar of model indien de kwaliteit of uitvoering is bepaald volgens een overeengekomen exemplaar of model,

1.46.4. de goederen worden geleverd in de overeenkomstige hoeveelheid, maat of gewicht en

1.46.5. de goederen voldoen aan de eisen van de wetgeving.

1.47. De bepalingen vermeld in art. 1.46 van de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op goederen die met korting zijn verkocht vanwege een defect waarvoor de prijs is verlaagd of als gevolg van slijtage veroorzaakt door normaal gebruik, of op gebruikte goederen als gevolg van een defect in de goederen bij overname door de Koper veroorzaakt door gebruik of slijtage, of die ontstaan ​​door de aard van de goederen.

1.48. Indien zich binnen zes maanden na overname een gebrek voordoet, worden de goederen op het moment van overname als gebrekkig beschouwd.

1.49. De koper zal zijn rechten die voortvloeien uit een onbevredigende prestatie uitoefenen op het adres van de winkel van de verkoper waar ontvangst van een vordering mogelijk is met betrekking tot het assortiment verkochte goederen, of op zijn statutaire zetel of vestigingsplaats. Als moment van tenuitvoerlegging van een vordering geldt het moment waarop Verkoper de geclaimde goederen van Koper ontvangt.

1.50. Verdere rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken kunnen worden geregeld door de claimprocedure van de verkoper.

ANDERE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN


1.51. De koper wordt de eigenaar van de goederen na betaling van de volledige aankoopprijs

1.52. Verkoper is niet gebonden aan gedragscodes jegens Koper zoals beschreven in artikel 1826 (1) e) van het Burgerlijk Wetboek.

1.53. De minnelijke schikking van consumentengeschillen die voortvloeien uit een koopcontract is de verantwoordelijkheid van de Tsjechische handelsinspectiedienst, met maatschappelijke zetel op het adres Štěpánská 567/15, 120 00 Praag 2, bedrijfsidentificatienummer: 000 20 869, website: http:/ /www.coi.cz

1.54. Verkoper is bevoegd de goederen te verkopen op basis van een handelsvergunning. Handelsinspectie wordt uitgevoerd door het relevante bureau voor handelsvergunningen binnen de reikwijdte van zijn bevoegdheid. Het toezicht op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens. In beperkte mate houdt de Tsjechische instantie voor handelsinspectie onder meer toezicht op de naleving van wet nr. 634/1992 Coll., betreffende consumentenbescherming, zoals gewijzigd.

1.55. Koper neemt hierbij het risico van wijziging van omstandigheden op grond van artikel 1765 (2) van het Burgerlijk Wetboek op zich.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS


1.56. De bescherming van de persoonsgegevens van de Koper, als natuurlijke persoon, wordt geregeld door Wet nr. 101/2000 Coll., betreffende de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd, en vanaf 25 mei 2018 ook door de verordening van het Europees Parlement en Raad (EU) nr. 2016/679 - de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.57. De Koper stemt in met de verwerking van de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, huisadres, identificatienummer, fiscaal identificatienummer, e-mailadres en telefoonnummer (hierna gezamenlijk de "persoonlijke gegevens" genoemd).

1.58. De koper stemt in met de verwerking van persoonlijke gegevens door de koper met het oog op de uitvoering van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het koopcontract en gebruikersaccountbeheer. Als de koper geen andere optie kiest, stemt hij of zij ook in met de verwerking van de persoonlijke gegevens door de verkoper met het oog op het verzenden van informatie en zakelijke communicatie naar de koper. Toestemming voor de volledige verwerking van persoonsgegevens op grond van dit artikel is geen voorwaarde die op zichzelf het aangaan van een Koopovereenkomst onmogelijk zou maken. De Koper heeft het recht om zijn of haar toestemming op elk moment in te trekken door middel van een elektronisch bericht dat wordt verzonden de Verkoper of per gewone post afgeleverd op de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

1.59. De Koper is zich ervan bewust dat hij of zij verplicht is om persoonsgegevens (bij registratie, in het gebruikersaccount, bij het plaatsen van een bestelling via de e-shop webinterface) nauwkeurig en naar waarheid te verstrekken en de Verkoper op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging.

1.60. De Verkoper kan de verwerking van de persoonsgegevens van de Koper toevertrouwen aan een derde partij als verwerker. Met uitzondering van personen die de goederen leveren, zal de verkoper de persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven zonder toestemming van de koper.

1.61. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de gehele duur van het gebruikersaccount. De persoonsgegevens worden elektronisch verwerkt met geautomatiseerde middelen of in gedrukte vorm met niet-geautomatiseerde middelen.

1.62. De Koper bevestigt dat de verstrekte persoonsgegevens juist zijn en dat hij of zij is geïnformeerd dat de persoonsgegevens vrijwillig worden verstrekt.

1.63. Indien de Koper vermoedt dat de Verkoper of de verwerker (Art. 1.60) de persoonsgegevens verwerkt in strijd met de bescherming van zijn of haar privé- en privéleven, of in strijd met de wet of, in voorkomend geval, de AVG, in het bijzonder als de persoonsgegevens onnauwkeurig zijn met betrekking tot het doel van de verwerking, kan de Koper:

1.63.1. uitleg vragen aan de Verkoper of de verwerker,

1.63.2. de Verkoper of de verwerker verzoeken de persoonsgegevens te corrigeren of volledig te wissen.

1.64. Indien de Koper informatie vraagt over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, is de Verkoper verplicht deze informatie uitsluitend langs elektronische weg en na grondige identiteitscontrole te verstrekken.

ZAKELIJKE COMMUNICATIE EN OPSLAGCOOKIES VERZENDEN


1.65. De koper stemt in met het verzenden van informatie met betrekking tot de goederen, diensten of het bedrijf van de verkoper, evenals met het verzenden van zakelijke mededelingen van de verkoper naar het e-mailadres van de koper.

1.66. De Koper stemt in met het opslaan van cookies op zijn of haar computer. In het geval dat een aankoop via de website kan worden uitgevoerd en de verplichtingen van de koper die voortvloeien uit een koopovereenkomst worden nagekomen zonder cookies op de computer van de koper op te slaan, kan de koper zijn of haar toestemming intrekken op grond van de vorige zin.

LEVERING


1.67. Kennisgevingen met betrekking tot de relaties tussen de verkoper en de koper, in het bijzonder met betrekking tot het herroepen van een koopovereenkomst, moeten per aangetekende brief worden bezorgd, tenzij het koopcontract anders bepaalt. Kennisgevingen worden afgeleverd op het juiste contactadres van de andere partij en worden geacht te zijn ontvangen en effectief te zijn op het moment dat ze per post worden bezorgd, met uitzondering van de kennisgeving van herroeping van een contract door de koper, waar kennisgeving van kracht is als deze is verzonden door de koper binnen de termijn voor het verzenden van de kennisgeving.

1.68. Een mededeling die door de geadresseerde wordt geweigerd, die niet binnen de afhaaltermijn wordt afgehaald of die niet bezorgd wordt teruggestuurd, wordt eveneens als afgeleverd beschouwd.

1.69. De partijen kunnen gewone correspondentie per e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgegeven in het gebruikersaccount van de koper of dat door de koper is opgegeven in een bestelling, of naar het adres dat op de website van de verkoper is vermeld.

SLOTBEPALINGEN


1.70. Als een relatie die is gebaseerd op een koopcontract een internationaal (grensoverschrijdend) element bevat, komen de partijen overeen dat de relatie wordt beheerst door het Tsjechische recht. Dit laat onverlet de rechten van de Koper die voortvloeien uit algemeen verbindende wetgeving.

1.71. Indien een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden ongeldig of onwerkzaam is of wordt, zullen deze worden vervangen door bepalingen die hun betekenis het dichtst benaderen. De ongeldigheid of onwerkzaamheid van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Wijzigingen en aanvullingen op een Koopovereenkomst of de Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden.

1.72. Koopcontracten, inclusief de Algemene Voorwaarden, worden door de Verkoper in elektronische vorm gearchiveerd en zijn niet toegankelijk.

1.73. Een modelformulier voor herroeping van een Koopovereenkomst vormt een Bijlage bij deze Algemene Voorwaarden.

1.74. Contactgegevens van de verkoper - postadres: STETA GROUP s.r.o., Bruselská 13, Praag 2, 120 00, e-mailadres: info@attrattivo.cz, telefoon: 222 230 031.

In Praag, datum 25/5/2018

BIJLAGE


Modelformulier voor herroeping van een contract
(Dit formulier alleen invullen en verzenden als u het Contract wilt herroepen)
Adres: STETA GROUP s.r.o., Bruselská 13, Praha 2, 120 00
e-mailadres : info@attrattivo.cz
Ik geef hierbij kennis van herroeping van het contract voor de verkoop van de volgende goederen:
Besteld/geleverd (*)
Naam van de consument
Adres van de consument
Handtekening consument (geldt alleen voor formulieren op papier van)
Datum (*) Doorhalen wat van toepassing is